Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DANAX s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, IČO: 34 114 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 33234/B a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci môže byť fyzická osoba - spotrebiteľ, alebo právnická osoba - podnikateľ. Všetky kúpnou zmluvou neupravené zmluvné vzťahy sa riadia Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa neupravené zmluvné vzťahy Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z.z.).

Kontaktné údaje predávajúceho: 

DANAX s.r.o. 
Seredská 247/4012
917 05 Trnava 
Email: shop@karavan.sk 
Telefón: +421 905 22 44 66 
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 16:00

Číslo účtu predávajúceho pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB a.s., Bratislava
IBAN: SK2875000000000084325813

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky z internetového obchodu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prijíma ich bez výhrad v znení ako sú prezentované v internetovom obchode.

Zoznam tovaru prezentovaný na stránkach internetového obchodu je elektronickým katalógom a predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru uvedená na prezentačných stránkach produktov v internetovom obchode je orientačná dostupnosť. Skutočnú dostupnosť potvrdí predávajúci kupujúcemu na základe dopytu kupujúceho.

Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


2. Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho odoslaná z internetového obchodu elektronickou formou sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a po akceptovaní predávajúcim vo forme elektronického potvrdenia e-mailom kupujúcemu sa stáva uzatvorenou kúpnou zmluvou.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch:

 • tovar nie je možné dodať nakoľko sa ukončila jeho výroba;
 • cena tovaru sa po uzatvorení kúpnej zmluvy zmenila.
 • nebola zaplatená kúpna cena na základe výzvy k platbe, ktorú si zákazník sám vybral pri odoslaní objednávky (bod 6 obchodných podmienok)
 • V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak k dohode nedôjde bude kúpna zmluva zrušená. Ak kupujúci za tovar zaplatil a kúpna zmluva bola zrušená z hore uvedených dôvodov, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu späť na účet kupujúceho, alebo v prípade platby v hotovosti túto vráti v hotovosti.

  V súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade - faktúre, alebo účtenke.

  Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je prístupná tretím, nezúčastneným stranám.


  3. Práva a povinnosti predávajúceho

  Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu objednaný tovar v objednanom množstve;
 • zabezpečiť vhodné zabalenie na prepravu chrániace tovar pred poškodením;
 • zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal predpisy SR; v internetovom obchode predávajúceho sa predáva aj špeciálny tovar, ktorý nie je bežne dostupný v SR, každý takýto tovar však spĺňa predpisy členských štátov EU, prípadne je vybavený certifikátmi EU;
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady na užívanie tovaru. Niektoré výrobky (tovary) sú jednorázove, prípadne vyrobené na zákazku výlučne pre kupujúceho, pri týchto nemusí byť vždy dostupný návod v slovenskom jazyku.
 • Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar vrátane všetkých s tým súvisiacich poplatkov. 

  Predávajúci má právo stornovať objednávku a zrušiť kúpnu zmluvu v prípadoch uvedených v bode 2 týchto obchodných podmienok.

  Pri osobnom odbere tovaru má predávajúci právo overiť si totožnosť kupujúceho, alebo zástupcu kupujúceho, ktorý tovar preberá od predávajúceho, najmä ak je tovar zaplatený vopred.


  4. Práva a povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar;
 • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie;
 • potvrdiť prevzatie tovaru podľa požiadaviek predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve aké si objednal.


  5. Tovar  

  V internetovom obchode predávajúceho je predávaný (ponúkaný) tovar, z ktorého časť sa vyrába a dodáva výlučne podľa požiadaviek kupujúceho a vyrába sa na základe jeho požiadaviek. Takýto tovar nie je možné kupujúcim vrátiť predávajúcemu.

  U niektorých ponúkaných tovarov môže po ich objednaní predávajúci požadovať ďalšie spresňujúce informácie pre ich výrobu, alebo konfiguráciu, ktoré mu je kupujúci povinný poskytnúť. V prípade ich neposkytnutia nie je možné kúpnu zmluvu splniť a bude zo strany predávajúceho zrušená. V prípade, že predávajúcemu vznikli pri príprave realizácie objednávky náklady, kupujúci je povinný mu tieto uhradiť v prípade, že bude objednávka zo strany predávajúceho zrušená zo zavinenia kupujúceho.

  V ponuke predávajúceho sú okrem tovaru - hotových výrobkov ponúkané aj náhradné diely a komponenty na rôzne výrobky. Pri objednaní týchto náhradných dielov a komponentov nesie kupujúci plnú zodpovednosť za ich špecifikáciu. Dodané náhradné diely a komponenty nie je možné vrátiť. Kupujúci má možnosť nechať si vyšpecifikovať náhradný diel alebo komponent predávajúcim, v tomto prípade za správnu dodávku nesie zodpovednosť predávajúci a nesprávne dodaný diel alebo komponent je možné predávajúcemu vrátiť, avšak iba v prípade, že bol dodaný nesprávny a nepoužiteľný diel alebo komponent.

  Časť dodávaného sortimentu (tovaru) vyžaduje odbornú montáž. Pokiaľ si kupujúci neobjedná túto montáž u predávajúceho, je kupujúci v plnej miere zodpovedný za zabezpečenie odbornej montáže. Niektoré výrobky alebo diely vyžadujú po ich použití (montáži, uvedení do prevádzky) odbornú revíziu. Pokiaľ si kupujúci túto revíziu neobjedná u predávajúceho, nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie revízie pred začatím používania výrobku (dielu), alebo pred jeho spustením do prevádzky.

  Ak kupujúci nezabezpečí odbornú montáž, alebo revíziu, ak to bolo pre použitie nutné a spôsobí týmto škodu sebe, alebo tretím osobám, nenesie za túto škodu predávajúci ani jeho dodávateľ čí výrobca žiadnu zodpovednosť.

  Niektorý vybraný tovar nie je možné dodať priamo kupujúcemu, je ho potrebné priamo namontovať v servisnom stredisku dodávateľa. Jedná sa najmä o spotrebiče určené k zabudovaniu a plynové komponenty. Pri plynových komponentoch je potrebné pred ich prvým použitím vykonať revíznu kontrolu oprávneným revíznym technikom!


  6. Dodacie a platobné podmienky

  Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho.

  Dodacia lehota je pri tovare ktorý nie je skladom vo všeobecnosti 14 dní od akceptovania objednávky predávajúcim. Ak je tovar na sklade predávajúceho, je lehota na dodanie do 5 dní. V určitých prípadoch, najmä ak sa objednaný tovar vyrába špeciálne podľa požiadaviek kupujúceho môže byť dodacia lehota dlhšia, zvyčajne však do 30 dní od akceptovania objednávky.

  Predávajúci akceptuje buď platbu pri prevzatí (dobierka, alebo osobný odber), ale tiež platbu vopred. Pri voľbe platby vopred, zákazník obdrží výzvu na zaplatenie a následne po uhradení tejto výzvy predávajúci vystaví daňový doklad o prijatej platbe. Pri voľbe platby vopred sa začne tovar zabezpečovať, prípadne sa odošle až po úhrade výzvy k platbe. V prípade nezaplatenia do 14 dní sa objednávka zákazníka zruší a nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.


  7. Reklamácie

  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného na stránkach internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady (chyby) tovaru zavinené výrobcom, distribútorom alebo dodávateľom a bol zakúpený u predávajúceho.

  Na vady a chyby tovaru nie je možné uplatniť reklamáciu (záruku):

 • ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent), ktorý vyžaduje odbornú montáž autorizovaným servisom (mechanikom) a kupujúci nezabezpečil takúto montáž;
 • ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent) nesprávne namontovaný, alebo použitý;
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení;
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru;
 • uplynutím záručnej doby tovaru;
 • mechanickým poškodením tovaru kupujúcim;
 • používaním tovaru v nevhodných podmienkach;
 • neodborným zaobchádzaním s tovarom;
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo jeho používaním v rozpore s bezpečnostnými predpismi;
 • poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami alebo prepätím, prípadne podpätím;
 • poškodením pri doprave, poškodením vodou alebo ohňom, prípadne inou živelnou udalosťou;
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou;
 • nesprávnou alebo neodbornou montážou.
 • Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru na reklamáciu. Predávajúci je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu, ak bola uznaná, ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu iba na základe vyjadrenia z odborného posúdenia tovaru. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný uviesť na doklade o vybavení reklamácie komu môže kupujúci tovar zaslať na odborné posúdenie.

  Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.


  8. Osobné údaje a ich ochrana

  Ochrana osobných údajov je riešená samostatne v sekcii Ochrana osobných údajov v tomto internetovom obchode.


  8.1. Poskytnutie osobných údajov

  Kupujúci ako fyzická osoba (dotknutá osoba) poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

  Kupujúci (dotknutá osoba) čestne prehlasuje, že zaslaním objednávky dáva súhlas ku spracovaniu svojich osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona bez rozdielu či je registrovaným, alebo neregistrovaným zákazníkom prevádzkovateľa.

  Kupujúci (dotknutá osoba) udeľuje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účely priameho marketingu bez účasti tretích osôb.


  9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu vopred, je predávajúci povinný po odstúpení od zmluvy kupujúcemu vrátiť celú zaplatenú čiastku na účet kupujúceho, prípadne v hotovosti, vždy spôsobom ako bola platba vopred realizovaná. 

  Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar.

  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

      

 • tovar vyrobený špeciálne na zákazku pre kupujúceho;
 • náhradný diel pre konkrétny výrobok;
 • markíza, alebo predstan s presne vyšpecifikovanou dĺžkou a farbou;
 • špeciálne diely na konkrétny typ obytného auta alebo obytného prívesu;
 • komponenty podvozku vyšpecifikované a vyrobené pre konkrétny typ podvozku;
 • spätné zrkadlá pre konkrétny typ auta;
 • chemikálie ktoré kupujúci otvoril, alebo rozbalil zo špeciálneho obalu;
 • nosič motocykla vyrobený na zákazku na základe objednávky;
 • nosič bicyklov pre konkrétny typ auta, obytného auta, alebo obytného prívesu;
 • multimediálny systém s, alebo bez navigácie určený pre konkrétny typ auta alebo obytného auta.
 •                                     

  9.1. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

  Právo na odstúpenie

  Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu pri uplatnení výnimiek uvedených v týchto obchodných podmienkach. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“  Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás o tom informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (poštou, alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

  V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného, bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar, ktorý musí byť v neporušenom stave tak, ako sme Vám ho odoslali.

  Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu:

  DANAX s.r.o.
  Seredská 247/4012
  917 05 Trnava

  Formulár na odstúpenie od zmluvy

  Ak chcete odstúpiť od zmluvy použite nami pripravený formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU, alebo pošlite oznámenie o odstúpení od zmluvy obsahujúce tento text:

 • Pre DANAX s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, shop@karavan.sk
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*)
 • Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)
 • Dátum
 • ________________________

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.


  10. Darčekové a zľavové poukážky

  V internetovom obchode je možné využívať na platbu alebo zľavu darčekové alebo zľavové poukážky.

  Darčekové poukážky - tieto poukážky je možné vopred kúpiť u predávajúceho a následne ich použiť na platbu za tovar. Darčekovou poukážkou je možné platiť tovar aj poštovné. Na každej darčekovej poukážke je uvedená jej platnosť. Ak sa poukážka neuplatní v čase jej platnosti, stráca platnosť a ďalej ju nie je možné použiť.

  Zľavové poukážky - tieto poukážky poskytujú percentuálnu zľavu na celkový nákup z ceny tovaru. Neposkytujú zľavu na poplatky za doručenie. Zľavová poukážka je jednorazová a po jej použití okamžite stráca platnosť.

  Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.


  11. Záverečné ustanovenia

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.

  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


  V Trnave 1.1.2019


  Táto stránka využíva súbory cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookies.