Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť si váži všetkých zákazníkov a preto kladie vysoký dôraz na ochranu ich osobných údajov. Túto zásadu dodržiavame už od svojho vzniku. Spracovávame osobné údaje svojich zákazníkov (dotknutých osôb), prípadne potencionálnych zákazníkov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali v niektorom nami prevádzkovanom on-line portáli. Pri spracovaní osobných údajov fyzických osôb dodržiavame ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba Zákon).

Spracovanie osobných údajov prebieha pri poskytovaní a sprostredkovaní obchodných služieb našou spoločnosťou, najmä pri plnení vašich objednávok v elektronickom obchode, alebo kamennej predajni. Pokiaľ je to nevyhnutné, prebieha spracovanie vašich osobných údajov aj mimo plnenia zmluvných záväzkov či objednávok, avšak plne v súlade so zákonom.

Pokiaľ ste nám dali súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať - zrušiť. Uvedené platí aj na súhlas daný pred platnosťou Zákona.

Vaše osobné údaje v rozsahu ako je uvedené ďalej sa uchovávajú a spracovávajú v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona, so zohľadnením vašich práv podľa § 19 Zákona.

Všetky údaje pre vás ako dotknutú osobu sa snažíme uvádzať transparente a zrozumiteľne. Ak napriek tomu máte akékoľvek nejasnosti ohľadne vašich osobných údajov, o ich uložení, bezpečnosti, poskytovaní, radi vám poskytneme na základe vašej písomnej požiadavky vysvetlenie.


Uchovávanie osobných údajov

V prípade potreby spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje počas platnosti nášho obchodného vzťahu, alebo ak sme k tomu obdržali váš súhlas, aj na marketingové účely našej spoločnosti. Okrem uvedeného musí naša spoločnosť spĺňať rôzne povinnosti vyplývajúce so zákonov, najmä obchodného zákonníka, občianského zákonníka, daňových a iných platných zákonov o čase uchovávania dokumentácie. Na základe týchto musí byť uchovávanie vašich osobných údajov  časovo v súlade s týmito zákonmi. Maximálna doba uchovávania vašich osobných údajov tak môže byť až 10, prípadne viac rokov. Osobné údaje získané s vašim súhlasom na marketingové účely, pričom tieto neboli nikdy využité na obchodné účely, uchovávame až do ich odvolania - zrušenia.


Prevod osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a uchovávame, neposkytujeme tretím krajinám ani iným tretím osobám.


Právo ochrany dát

Každý má právo na prístup ku svojim osobným údajom uchovávaným u nás, na ich opravu, zrušenie, obmedzenie spracovania a právo na ich prenositeľnosť.


Poskytovanie údajov tretím stranám

Naša spoločnosť neposkytuje vaše osobné údaje žiadnej tretej strane s výnimkou poskytnutia časti osobných údajov prepravcovi za účelom doručenia vami objednaného tovaru. 


Kategórie príjemcov

Pri plnení našich povinností a záväzkov voči vám ako dotknutej osobe v oblasti ochrany osobných údajov sme nútení spolupracovať s tretími stranami (príjemcami), ktorými sú dopravcovia alebo výrobcovia. Týmto poskytujeme vaše osobné údaje v nevyhnutnom obsahu pre doručenie tovaru a pre evidenciu vybraného tovaru za účelom platnosti jeho záručnej lehoty.

Kategórie príjemcov sú:

1. kuriérske spoločnosti, týmto poskytujeme vaše meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo;

2. výrobcovia ktorí podmieňujú záruku nahlásením kontaktných údajov zákazníka;

3. účtovné kancelárie a daňoví poradcovia; 

4. advokátske a právne kancelárie.


Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby sú vaše práva ktoré vám vyplývajú zo zákona voči prevádzkovateľovi a sú:

právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, prístup máte k dispozícii po prihlásení do systému e-shopu. V prípade, že nie ste registrovaní v e-shope a objednávka bola realizovaná bez registrácie, môžete si osobné údaje ktoré o vás spracovávame požiadať písomnou formou;

právo na opravu vašich osobných údajov, ktorú zrealizujeme bez zbytočného odkladu keď nám ich oznámite;

právo na vymazanie osobných údajov ak sú nesprávne, alebo ak sa spracovávajú nezákonným spôsobom;

právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ktoré po uplatnení tohto práva budeme spracovávať iba v nutnom rozsahu pre splnenie našich zákonných povinností;

právo namietať spracúvanie osobných údajov ak si myslíte že sa vaše osobné údaje spracovávajú nezákonným spôsobom, alebo spracovanie vašich osobných údajov obmedzuje vaše práva;

právo na prenosnosť vašich osobných údajov pokiaľ si ich želáte preniesť k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť technické a zákonné prekážky;

právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona;

právo na informáciu o zdroji z ktorého pochádzajú vaše osobné údaje;

právo na informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.


Dozorný orgán na ktorý sa môžete obrátiť s podaním sťažnosti je:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Telefón: +421/2/3231 3220

Internet: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

Uplatnenie práv

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva u nás ako prevádzkovateľa.

Na vaše požiadavky odpovieme v zákonnej lehote 30 dní, ktorú máme právo v prípade zložitosti požiadavky alebo veľkého počtu požiadaviek predĺžiť o ďalších 60 dní. O prípadnom predĺžení vás budeme písomne informovať.

Ak bude vaša požiadavka neodôvodnená alebo opakovaná, máme právo účtovať si za jej vybavenie administratívny poplatok.


Poskytnutie osobných údajov

Kupujúci ako fyzická osoba (dotknutá osoba) poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci (dotknutá osoba) čestne prehlasuje, že zaslaním objednávky dáva súhlas ku spracovaniu svojich osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona bez rozdielu či je registrovaným, alebo neregistrovaným zákazníkom prevádzkovateľa.

Kupujúci (dotknutá osoba) udeľuje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účely priameho marketingu bez účasti tretích osôb.

Táto stránka využíva súbory cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookies.